Tuyển dụng

Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

16:14, 02/03/2022
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trân trọng thông báo Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường tại Quyết định số 22/QĐ-TTTT, ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, với các nội dung chính:

 1. Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường như Phụ lục kèm theo.
 2. Giao Văn phòng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thực hiện các quy trình, thủ tục để trình Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường xem xét, quyết định tuyển dụng đối với những thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định của pháp luật.
 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, không bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển viên chức lần sau của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Quyết định số 22/QĐ-TTTT kèm theo.

Trung tâm Truyền thông TNMT