Tin tức - Sự kiện

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2021

17:43, 03/12/2021

Ngày 03 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTDVC về Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2021 như sau:

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019.
2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
5. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
6. Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
7. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
8. Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
9. Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.

10. Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
11. Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2523/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
II. MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG
2.1. Đại cương về tin học
- Một số khái niệm cơ bản: thông tin, dữ liệu, xử lý thông tin, đơn vị đo.
- Sơ lược về cấu trúc máy tính: phần cứng, phần mềm.
- Hệ đếm: hệ 2, 8, 10 và 16.
2.2. Hệ điều hành windows
- Một số khái niệm, chức năng của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành;
- Cách sử dụng hệ điều hành Windows 7,  Windows 10: Quản lý, Thao tác trên tập tin/thư mục;
- Thiết lập môi trường Windows (Control Panel), cài đặt/gõ bỏ phần mềm ứng dụng trên Hệ điều hành.
2.3. Soạn thảo văn bản sử dụng MS Word 2016
a) Các thao tác cơ bản
- Tạo văn bản mới, lưu văn bản vào đĩa cứng, nhập nội dung văn bản (sử dụng Font Unicode), đặt lề và khổ giấy cho văn bản.
b) Định dạng và trang trí văn bản
- Định dạng ký tự (Font).
- Định dạng đoạn văn bản (Paragraph).
- Định dạng khung và nền (Borders and shading...).
- Định dạng Tab;
- Định dạng (chia) cột (Columns);
- Tạo chữ lớn đầu đoạn văn (Drop Cap);
- Tạo Bullets và số thứ tự (Numbering)...
c) Kỹ thuật bảng biểu (Table)
- Tạo bảng biểu;
- Nhập nội dung vào bảng;
- Thay đổi kích thước của dòng và cột, trộn và chia các ô;
- Định dạng Font chữ và căn chỉnh lề văn bản trong ô;
- Tạo đường viền và màu nền cho bảng.
d) Chèn các đối tượng (chèn/định dạng)
- Chèn ký tự đặc biệt (Symbol);
- Chèn Clip Art;
- Chèn chữ nghệ thuật (WordArt);
- Chèn Shapes;
- Chèn Text Box;
- Chèn công thức toán học (Equation).
e) In ấn
2.4. Làm việc với MS Excel 2016
a) Các thao tác cơ bản
 Tạo mới tập tin, ghi tập tin lên đĩa, thao tác trên Workbook và Worksheet.
b) Xử lý dữ liệu trong bảng tính
- Nhập liệu dữ liệu và hiệu chỉnh;
- Các thao tác với ô và khối;
- Các thao tác trên dòng, cột (chèn, xóa, thay đổi kích thước dòng và cột);
- Các thao tác trên ô (chèn, xóa ô, định dạng dữ liệu dạng số, căn lề, định dạng font, đường viền, tô màu cho ô,...);
- Điền dữ liệu tự động.
c) Hàm thông dụng trong MS Excel 2016
- Một số hàm thông dụng như:
+ Hàm về số: Mod, Int, Value, Round, Sqrt;
+ Hàm logic: And, Or, Not;
+ Hàm xử lý chuỗi: Left, Right, Mid, Upper, Lower, Proper;
+ Hàm điều kiện: If;
+ Hàm thống kê: Sum, Average, Count, CountA, Max, Min, Rank;
+ Hàm tìm kiếm: Vlookup, Hlookup, Match, Index;
+ Hàm về CSDL: Dsum, Dmax, Dmin, Dcount.
d) Lọc dữ liệu: Lọc nâng cao/rút trích dữ liệu.
e) Sắp xếp dữ liệu trong bảng tính
g) In ấn
2.5. Trình chiếu với MS Powerpoint 2016
- Tạo các trang Slides;
- Tạo và thay đổi hình nền của slide, hiệu ứng trang Transitions, hiệu ứng chữ Animations;
- Chạy các trình chiếu Slide Show,...
2.6. Mạng máy tính và Internet
a) Cấu trúc của mạng máy tính
- Các loại mạng máy tính;
- Các ứng dụng của mạng máy tính.
b) Internet
- Giới thiệu về Internet;
- Lợi ích của Internet;
- Một số ứng dụng;
- An toàn và Bảo mật thông tin.
III. MÔN TIẾNG ANH
3.1. Ngữ pháp:
 Theo các chủ điểm ngữ pháp sau:

- All Tenses and The sequence of tenses
- Comparison (adv, adj)
- Possessive, Personal and Reflexive Pronouns
- Articles, quantifiers and determiners.
- Prepositions and prepositional phrases
- Infinitive and gerund patterns.
- Modals
- Word order: basic sentence pattern: S + V + others, positions of nouns, adjectives, adverbs etc. and inversions.
- Active voice and Passive voice
- Causative Forms
- Reported speech.
- Participles
- Commands, requests, invitations, advice and suggestions.
- Conjunctions
- Adverb Clauses: of reason, result, time, concession…
- Relative clauses
- Noun clauses
- Conditional Sentences
- Subjunctive mood
- Phrasal verbs.
3.2. Từ vựng
Thí sinh cần có vốn từ khoảng từ 2000 đến 2500 từ tiếng Anh về các chủ đề liên quan đến văn hoá, xã hội, kinh tế, khoa học, giáo dục, môi trường…
3.3. Các kỹ năng
a) Đọc hiểu
Yêu cầu thí sinh nắm vững những kỹ năng đọc hiểu cơ bản như: scanning, skimming và có thể trả lời các câu hỏi dựa trên các đoạn văn ngắn với dạng thức khác nhau như: mô tả (descriptions), tường thuật (narratives), báo cáo (reports), thông báo (notices), thư tín (letters/emails), biểu bảng (charts/ tables/ forms), bài báo (newspaper/ magazine articles) hay các quảng cáo (advertisements).
b) Viết
Nắm vững các cấu trúc câu tiếng Anh, ngữ pháp và ngữ cảnh để (i) kết nối các từ và các cụm từ thành một câu và sau đó hợp thành một câu hoàn chỉnh; và (ii) diễn đạt một ý kiến, một phát biểu theo một hình thức khác (transformation) nhưng vẫn giữ nguyên ý chính.
Trên đây là Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo để các thí sinh được biết.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường