Video thumbnail
[Trực tiếp]: Luật đất đai 2024 - Nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam
Video thumbnail
Công bố quy hoạch tổng hợp 3 lưu vực sông
Video thumbnail
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về Tài nguyên - Môi trường
Video thumbnail
Sửa luật để nâng tầm quản lý tài nguyên khoáng sản
Video thumbnail
Dự báo tác động và cảnh báo rủi ro thiên tai
Video thumbnail
Chính sách phát triển đât đai
Video thumbnail
Phục hồi các dòng sông chết vì một tương lai xanh
Video thumbnail
Thực trạng các dòng sông, suối bị ô nhiễm, suy thoái tại Việt Nam
Video thumbnail
Hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển
Video thumbnail
Nông nghiệp thông minh
Video thumbnail
Giao thông xanh không chỉ là xe điện
Video thumbnail
Gắn sản xuất với Bảo vệ môi trường nước tại làng nghề
Video thumbnail
Giảm phát thải trong nông nghiệp: Từ xử lý phụ phẩm
Video thumbnail
Ống hút từ rau, củ bảo vệ môi trường
Video thumbnail
Tài nguyên sinh vật biển Việt Nam
Video thumbnail
Hành trình xanh
Video thumbnail
Phân loại rác tại nguồn - Yêu cầu bắt buộc với mọi người dân
Video thumbnail
Điểm mới trong cấp giấy phép môi trường
Video thumbnail
Trách nhiệm bảo vệ môi trường
Video thumbnail
Đánh thức tài nguyên
Video thumbnail
Thực hiện cơ chế EPR hướng tới nền kinh tế tuần hoàn
Video thumbnail
Vì một tương lai xanh
Video thumbnail
TRAILER Giới thiệu cuộc thi đại sứ giảm nhựa
Video thumbnail
Khơi thông nguồn lực đất đai
Video thumbnail
Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT tại các địa phương
Video thumbnail
Quốc Hội thảo luận Dự Luật tài nguyên nước (Sửa đổi)
Video thumbnail
Nhiều ý kiến xung quanh Dự thảo Luật đất đai sửa đổi
Video thumbnail
Để Luật Bảo vệ môi trường 2020 đi vào cuộc sống
Video thumbnail
Quản lý chất thải - Góc nhìn từ nhà quản lý
Video thumbnail
Tọa đàm trực tuyến: Sửa đổi luật khoáng sản: Bảo vệ toàn diện tài nguyên địa chất và khoáng sản