Tuyển dụng

Thông báo việc điều chỉnh thời gian dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông TNMT

16:05, 08/02/2022
Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tình hình thực tế,  Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo điều chỉnh thời gian dự thi vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường như sau:

Thời gian thi: Từ 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2022 (Chi tiết thời gian phỏng vấn của các thí sinh tại Phụ lục kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thông báo đến toàn thể thí sinh, các cá nhân và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.

Toàn văn thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 08/02/2022

Trung tâm Truyền thông TNMT