Tin mới

Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện nhiệm vụ 5 lĩnh vực được giao trong Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội

15:30, 25/04/2024

Với mục tiêu Chủ động, thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn. Đồng thời Xác định rõ và phân công trách nhiệm thực hiện của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngày 22 tháng 4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1075/QĐ-BTNMT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện nhiệm vụ của 5 lĩnh vực cụ thể gồm: Lĩnh vực đất đai, Lĩnh vực môi trường, Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Lĩnh vực biển và hải đảo, Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn.

Trong lĩnh vực đất đai: Tăng cường quản lý có hiệu quả đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; Hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai theo chuẩn thống nhất trên phạm vi cả nước gắn với cơ sở dữ liệu dân cư ; Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Lĩnh vực môi trường: Tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường. Hoàn thành Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ban hành các quy chuẩn quốc gia về môi trường; Triển khai thực hiện các biện pháp phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác thải, chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu chôn lấp rác thải; Khẩn trương ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt; Nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường; Đề xuất các chính sách, nguồn lực ưu tiên, xây dựng và triển khai các phương án xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề rác thải, nước thải, ô nhiễm tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hệ thống thủy lợi...; Hoàn thành Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép; Triển khai các biện pháp công trình và phi công trình để phòng, chống hiệu quả tình trạng sụt lún, sạt lở đất.

Lĩnh vực biển và hải đảo: Hoàn thành Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Trình Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển.

Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn: Tăng cường khả năng dự báo, cảnh báo về thiên tai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường  đã đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp thẩm quyền ký và gửi báo cáo về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc