Tin mới

Tập trung nguồn lực xây dựng các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)

09:39, 01/02/2024

Đó là chỉ đạo của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của 3 đơn vị lĩnh vực đất đai của Bộ gồm: Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Vụ Đất đai diễn ra vào chiều 31/1, tại Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của 3 đơn vị lĩnh vực đất đai của Bộ.

Cùng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của 3 đơn vị lĩnh vực đất đai của Bộ có Thứ trưởng Lê Minh Ngân, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo, cán bộ 3 đơn vị lĩnh vực đất đai.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cùng lãnh đạo ba đơn vị của lĩnh vực Đất đai chủ trì và điều hành Hội nghị Tổng kết

Nhiều nhiệm vụ được hoàn thành theo đúng chỉ đạo, đảm bảo chất lượng

Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của 3 đơn vị lĩnh vực đất đai, Vụ trưởng Vụ Đất đai Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết, quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2023, mặc dù là các đơn vị mới thành lập của Bộ nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị lĩnh vực đất đai đã có nhiều cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ đột xuất đã được hoàn thành theo đúng chỉ đạo, đảm bảo chất lượng.

Theo đó, các đơn vị lĩnh vực đất đai đã chủ động tập trung nhân lực để nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các báo cáo của Luật Đất đai (sửa đổi); tham gia chủ động, tích cực vào góp ý xây dựng các chính sách pháp luật khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Đồng thời cũng đã từng bước xây dựng kế hoạch, ưu tiên các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng do Chính phủ, Bộ giao để chỉ đạo thực hiện, trong đó tập trung vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu để hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Vụ trưởng Vụ Đất đai Đoàn Thị Thanh Mỹ báo cáo tại Hội nghị

Cụ thể, về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong năm 2023, các đơn vị thuộc lĩnh vực đất đai triển khai và hoàn thành khối lượng lớn công việc như: Tổ chức các đoàn công tác đi các địa phương để lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VCCI, Hội Nông dân, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan có liên quan của Quốc hội, Bộ Ngoại giao...tổ chức các cuộc Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát các Luật có liên quan đến đất đai để đề xuất sửa đổi ngay trong Luật Đất đai bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Minh Ngân chụp ảnh cùng lãnh đạo ba đơn vị của lĩnh vực Đất đai

Đặc biệt, tổ chức tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của hơn 12 triệu lượt ý kiến của Nhân dân, ý kiến của Đại biểu quốc hội tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, tại kỳ họp thứ 5, thứ 6.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các đơn vị đã thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xin ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung của dự thảo Luật, báo cáo lãnh đạo Bộ để tổ chức các buổi làm việc với các Bộ, ngành có liên quan nhằm hoàn thiện nội dung để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đồng thời, tổ chức xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để trình đồng thời với hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bên cạnh việc xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi, 3 đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013; rà soát, sửa đổi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Xây dựng Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai...

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Minh Ngân chụp ảnh lưu niệm với các thành viên tham gia xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Về công tác thanh tra, kiểm tra quản lý và sử dụng đất đai, 3 đơn vị đã thực hiện 20 đoàn kiểm tra về việc kiểm tra các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng đất, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, công tác lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm tra đột xuất...

Phấn đấu hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của 3 đơn vị, bà Mỹ cho biết, phấn đấu hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ đề ra; ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đề xuất và tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) và các Thông tư. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Minh Ngân và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo ba đơn vị của lĩnh vực Đất đai chiều 31/1.

Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch tuyên truyền Dự án Luật Đất đai năm 2024 và phổ biến các văn bản Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi).

Đặc biệt sẽ tổ chức, phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt, phối hợp với Thanh tra Bộ thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở từng cấp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ.

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ tổng hợp nhu cầu điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia để điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua theo Công điện số 1175/CĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh; tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 05 (2021-2025) cấp tỉnh.

Các cán bộ của ba đơn vị đất đai tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, sẽ tiếp tục tổ chức thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ theo quy định khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Về công tác phát triển tài nguyên đất, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Thẩm tra Khung Chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về giá đất, tổ chức thực hiện theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất tới từng thửa đất gắn với cơ sở dữ liệu đất đai. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng bảng giá đất và xác định giá đất cụ thể tại các địa phương; xây dựng bản đồ giá đất.

Về công tác đăng ký đất đai, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có biến động; Thực hiện việc kiểm tra công tác đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính tại một số địa phương.

Về đo đạc bản đồ và thống kê, kiểm kê đất đai, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương về công tác đo đạc bản đồ địa chính. Thực hiện công tác Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 theo quy định pháp luật và kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Các cán bộ của ba đơn vị đất đai tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tham mưu Bộ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, chỉ đạo các tỉnh, thành phố về báo cáo tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai liên quan đến các công ty nông, lâm nghiệp.

Về công nghệ và dữ liệu thông tin đất đai, chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng phương án tổng thể với các giải pháp, nguồn lực thực hiện khả thi và tổ chức triển khai thực hiện phương án cụ thể để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, thành phố trong năm 2024; Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, CSDL tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)” để cung cấp phần mềm hệ thống thông tin đất đai và hạ tầng công nghệ thông tin cho các địa phương sử dụng theo mô hình tập trung, thống nhất trong cả nước.

Về kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ địa chính sẽ xây dựng nội dung, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn về kiểm soát nghiệp vụ địa chính; Triển khai các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các địa phương theo Chỉ thị 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương xây dựng các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ đã bày tỏ sự thống nhất cao và chúc mừng với kết quả đã đạt được của 3 đơn vị lĩnh vực đất đai trong năm 2023, đồng thời cho biết, sẽ tăng cường sự phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2024.

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ tham gia phát biểu tại Hội nghị

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TNMT, ông Phan Tuấn Hùng cho biết, năm 2024, Vụ sẽ tăng cường phối hợp với 3 đơn vị lĩnh vực đất đai trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách. Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho rằng, theo kế hoạch 3 đơn vị sẽ xây dựng 6 Nghị định, 19 Thông tư - đây là khối lượng rất lớn, do đó đề nghị 3 đơn vị phối hợp, để đảm bảo tính ổn định, thống nhất của pháp luật đất đai…

Phó Chánh Thanh tra Bộ Vũ Văn Long đề nghị 3 đơn vị sớm có kế hoạch triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2024 và tăng cường phối hợp với Thanh tra Bộ trong công tác thanh tra, tiếp công dân và trả lời kiến nghị cử tri.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Đặng Ngọc Điệp bày tỏ cảm ơn sự phối hợp của 3 đơn vị lĩnh vực đất đai trong việc trả lời ý kiến góp ý của các địa phương về quy hoạch tỉnh trong năm 2023. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính đề nghị sớm triển khai công tác kiểm kê đất đai, tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của 3 đơn vị lĩnh vực đất đai trong năm 2023, nhất là trong việc xây dựng, phối hợp giải trình, tiếp thu trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV – đây là một bộ luật khó, có tác động lớn tới mọi tầng lớp nhân dân, tới KT – XH của đất nước và đến thời điểm này được dư luận xã hội, các tầng lớp Nhân dân đánh giá cao.

Chia sẻ một số điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi) về thu hồi đất, đất đa mục đích, tài chính đất đai, đền bù, hỗ trợ tái định cư, đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số… Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, các quy định mới của Luật đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, sẽ làm tiền đề cho các địa phương giải quyết được những điểm nghẽn, vướng mắc, làm tốt hơn yêu cầu về quản lý Nhà nước về đất đai góp phần đưa đất đai thành nguồn lực phát triển KT - XH.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của 3 đơn vị lĩnh vực đất đai trong năm 2023

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng ghi nhận các kết quả của 3 đơn vị trong việc hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khi thi hành pháp luật đất đai ở địa phương, cải cách hành chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Về nhiệm vụ năm 2024, Bộ trưởng cho rằng, 3 đơn vị có khối lượng công việc rất lớn, nhất là trong việc xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), do đó cần khẩn trương tập trung nhân lực, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể để hoàn thiện các Văn bản hướng dẫn thi hành theo đúng kế hoạch được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời, cần tập trung xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thi hành luật đất đai nhất là ở các địa phương để tạo sự thống nhất trong thi hành; tăng cường công tác thanh, kiểm tra; quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất Đào Trung Chính xin tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và ý kiến của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ

Thay mặt cho 3 đơn vị lĩnh vực đất đai, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất Đào Trung Chính xin tiếp thu toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và ý kiến của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và cho biết sẽ cụ thể hóa vào các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2024 để tổ chức thực hiện, nhất là trong việc khẩn trương xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi)… Cục trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Minh Ngân; sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Minh Ngân và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Vụ Đất đai
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Minh Ngân và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Thứ trưởng Lê Minh Ngân và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Ý kiến bạn đọc