Tiêu điểm pháp luật

Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

10:40, 23/02/2021

Ngày 19/01/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  ký ban hành Quyết định 216/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Toàn văn Quyết định 216/QĐ-TTg tại đây

Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trong quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 (Chương trình).

Mục đích phối hợp nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án, nhiệm vụ của Chương trình ngay từ khâu lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện đến hoạt động nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án trong Chương trình. Tổ chức tốt công tác điều phối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, khai thác, tận dụng tối đa năng lực, kinh nghiệm, phương tiện, trang thiết bị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dự án; tăng cường và đề cao trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của từng bộ, cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển trong quản lý thực hiện chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Nội dung chính của  quy chế gồm 3 chương, 17 điều:

Nội dung chương I là những quy định chung, gồm 5 điều từ điều 1 đến điều 5, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; mục đích phối hợp; nguyên tắc phối hợp; Nội dung phối hợp và phương thức phối hợp.

Chương II là những quy định cụ thể về phối hợp quản lý thực hiện chương trình, gồm 4 điều (từ điều 6 đến điều 9) quy định về phối hợp xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; Phối hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết chương trình; phối hợp thực hiện hiệu quả với chương trình nghiên cứu KH-CN phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển cùng các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình.

Chương III quy định cụ thể về phối hợp quản lý nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình, gồm 8 điều (từ điều 10 đến điều 17) quy định về phối hợp thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự án; Phối hợp trong hướng dẫn thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện nhiệm vụ, dự án; phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án; Phối hợp kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình và các nhiệm vụ, dự án; Phối hợp nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án; giao nộp sản phẩm, tài liệu nhiệm vụ, dự án; phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và tổ chức thực hiện.

Trung tâm Truyền thông TN&MT