Tuyên truyền Luật BVMT 2020

Chuẩn bị thành lập Hội đồng EPR quốc gia và Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia

08:35, 10/11/2022
1(1).png
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục Môi trường cho biết: Hội đồng EPR quốc gia được thành lập theo đúng quy định tại Điều 88, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì, thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu; tổ chức xây dựng tiêu chí ưu tiên, mức hỗ trợ tài chính cho các hoạt động, sản phẩm tái chế và hoạt động xử lý chất thải và đề xuất Bộ trưởng xem xét để công bố công khai theo quy định

Đồng thời, Hội đồng cũng có nhiệm vụ thẩm định, biểu quyết thông qua các đề nghị hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì, phục vụ hoạt động xử lý chất thải của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt; thông qua và trình Bộ trưởng ban hành quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ môi trường để hỗ trợ xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu; tổ chức xây dựng kế hoạch và báo cáo hoạt động hàng năm của Hội đồng.

Cũng theo dự thảo, Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia là cơ quan giúp việc cho Hội đồng EPR quốc gia và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức quản lý, giám sát và hỗ trợ việc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu.

1img_9861.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Hội đồng tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, giúp Bộ trưởng quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì, thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. Chủ trì xây dựng tiêu chí, ưu tiên, mức hỗ trợ tài chính cho các hoạt động, sản phẩm tái chế và hoạt động xử lý chất thải trình Hội đồng để xem xét, đề xuất Bộ trưởng xem xét, công bố công khai theo quy định. Hướng dẫn, rà soát, tổng hợp các đề nghị hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì, phục vụ hoạt động xử lý chất thải của cơ quan, tổ chức để trình Hội đồng thẩm định, biểu quyết thông qua trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi, góp ý vào dự thảo các văn bản hồ sơ của đề án thành lập Hội đồng EPR quốc gia và Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia. Trong đó, cần làm rõ cơ sở pháp lý, chức năng nhiệm vụ chính của hội đồng; nghiên cứu bổ sung vị trí việc làm cho Văn phòng EPR; làm rõ mối quan hệ giữa văn phòng và các cơ quan quản lý nhà nước; quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng và Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Tổng cục Môi trường tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập Hội đồng EPR quốc gia và Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia. Bên cạnh đó, gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành thuộc thành viên Hội đồng EPR.
 

Theo Báo TNMT