Tin nổi bật

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh giải trình, làm rõ các vấn đề Đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

21:08, 21/06/2023

Chiều 21/6, trong phiên thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đã phát biểu tiếp thu, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu tiếp thu, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chiều 21/6.

Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể Nhân dân cả nước thời gian qua đã rất quan tâm tham gia góp ý cho Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, cảm ơn Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo và cho ý kiến kết luận; cảm ơn các đại biểu Quốc hội cho ý kiến trách nhiệm, sát đúng với tình hình thực tiễn cũng như định hướng lâu dài trong việc sửa đổi Luật Đất đai.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan hữu quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp đã góp ý rất là nhiều ý kiến cho dự án Luật Đất đai sửa đổi.

Huy động trí tuệ của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật 

Luật Đất đai (Sửa đổi) sẽ khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai và đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất, nhà đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ, cơ quan soạn thảo đã phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thực hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát định hướng của Nghị quyết số 18-NQ/TW và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Quá trình lấy ý kiến của Nhân dân, cơ quan soạn thảo đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý giải trình được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đánh giá là có bước tiến rất quan trọng về chất lượng của dự thảo Luật. Theo đó, dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện gồm 16 chương, 263 điều, trong đó tăng 5 mục (mục 3 Chương IV, mục 1 Chương VII; mục 1, 2, 3 chương XVI), bổ sung mới 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân. Tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân, một số chương, mục, điều đã được chỉnh sửa, thay đổi cơ bản về cấu trúc và nội dung.

Để đảm bảo tính thống nhất và tránh chồng chéo giữa dự thảo Luật Đất đai sửa đổi với các dự thảo Luật khác, xác định nguyên tắc đối với các luật được ban hành trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành thì sẽ rà soát luật nào có quy định mâu thuẫn, xung đột thì quy định cụ thể về nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ngay tại dự thảo luật, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ và bảo đảm tính khả thi. Đối với các luật đã có trong chương trình xây dựng pháp luật như Luật Giá, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Công chứng, Luật Đấu thầu... sẽ được rà soát, thống nhất quy định với Luật Đất đai.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, rà soát quy định về tài chính đất, giá đất, đánh giá đầy đủ tác động nghiên cứu kỹ lưỡng chi phí đất đai là chi phí đầu vào quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai và đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất, nhà đầu tư.

Định giá đất sát với thị trường và đảm bảo công bằng

Về định giá đất cụ thể, tùy theo từng trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thực hiện phương pháp nào, yêu cầu là đảm bảo không có tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, sát nhất với thị trường và đảm bảo công bằng.

Giải trình và làm rõ những nội dung mà đại biểu quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến việc liên quan đến nguyên tắc, phương pháp định giá đất, áp dụng bảng giá đất và giá đất cụ thể và phương pháp tính định giá đất. Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo Luật Đất đai bỏ khung giá đất và sẽ thực hiện bảng giá đất hàng năm. Sau khi Luật Đất đai có hiệu lực sẽ xây dựng bảng giá đất hàng năm lần đầu tiên và dự kiến sẽ xong trước ngày 31/12/2025. “Bảng giá đất này quá trình xây dựng đầu tiên, nên sẽ có nhiều khó khăn. Sau khi dùng các phương pháp để chúng ta có bảng giá đất sát, đúng, từ đó giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ thông qua bảng giá đất này và hàng năm chúng ta sẽ cập nhật sự thay đổi về giá đất vào bảng giá đất này” – Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh thông tin.

Về nội dung phương pháp định giá đất. Dự thảo luật đưa ra 4 phương pháp, đó là phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập và phương pháp hệ số điều chỉnh. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, 4 phương pháp này sẽ bao trùm tất cả những trường hợp đất đai hiện nay. Các phương pháp này sẽ đảm bảo các mục tiêu sát với giá thị trường, bớt hiện tượng giảm giá tiền khi giao dịch và đảm bảo được quyền lợi của những người có giao dịch về đất đai. Về định giá đất cụ thể, tùy theo từng trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thực hiện phương pháp nào, yêu cầu là đảm bảo không có tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, sát nhất với thị trường và đảm bảo công bằng.

Đối với nội dung đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhiều ý kiến đại biểu phát biểu tại sao lại 5 hecta, 10 hecta, tại sao quy định như thế này. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ nghiên cứu theo hướng về việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, “tức là không cần phải con số 5ha hay 10 ha, mà đó là những dự án nào, những dự án quan trọng, trọng điểm, những dự án cần thiết của địa phương thì thẩm quyền giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định sẽ là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.” – Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết.

Bảo đảm sinh kế cho người dân vùng biên giới, hải đảo

Dự thảo Luật sẽ bảo đảm sinh kế cho người dân vùng biên giới, hải đảo

Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết trong Luật Đất đai sẽ cố gắng đưa các điều khoản bảo đảm cho người dân có đất bị thu hồi có được nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Như vậy chính quyền địa phương phải quyết định được việc chúng ta tái định cư như thế nào, trong đó, để có cuộc sống bằng và hơn nơi ở cũ thì phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải tốt hơn nơi ở cũ, ngoài ra phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa, phù hợp với tính cộng đồng, phù hợp với dân tộc. Cùng với đó, bảo đảm sinh kế của nhân dân, về lâu dài, tiếp tục đào tạo, hỗ trợ lao động phù hợp với từng độ tuổi.

Đối với nội dung mà các đại biểu quan tâm là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết phải có tính đồng bộ trong quy hoạch. Đồng thời quy hoạch thì sẽ công khai, minh bạch cho nhân dân được theo dõi, được sử dụng, khai thác và được giám sát việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Về giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng cho biết Luật Đất đai cũng sẽ cố gắng để quy định thu hội đất của những đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp không hiệu quả để tập trung đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu tiếp thu việc bổ sung thêm việc giao đất cho lực lượng giáo viên, y tế ở xã biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số ít người. “Đội ngũ giáo viên và y tế đưa con chữ, sức khỏe cho nhân dân và cũng rất khó khăn, đặc biệt ở các vùng biên giới, hải đảo” - Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết.

Về giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp, Bộ trưởng nêu rõ, phương châm khuyến khích giải quyết việc tranh chấp từ cơ sở, không để lên cấp cao hơn và người người công dân có quyền chọn lựa chọn.

Điểm lại một số nội dung khác mà các đại biểu đã nêu như thu hồi đất kinh tế, tách dự án giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn giao thông, cơ sở dữ liệu đất đai, các hành vi bị cấm... Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ.

Theo Báo TNMT


Ý kiến bạn đọc