Tin mới

Bộ Tài nguyên và Môi trường Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

09:23, 29/03/2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1894/ BTNMT-VP ngày 26 tháng 3 năm 2024 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024.

Theo đó, Bộ đã đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 như: treo băng rôn, áp phích, tổ chức phát động và tuyên truyền phong trào phát triển văn hóa đọc tại đơn vị; phát huy giá trị, vai trò của các ấn phẩm sách. Quan tâm xuất bản, phát hành và phổ biến các ấn phẩm sách chủ đề tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Các đơn vị báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và các hoạt động liên quan khác nhằm nâng cao mục đích, ý nghĩa, vai trò của sách và văn hóa đọc trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.  Tuyên truyền, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong sáng tác, xuất bản, in, phát hành; công tác thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá các ấn phẩm sách chủ đề tài nguyên và môi trường; phát triển văn hóa đọc trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nền tảng công nghệ, mạng xã hội nhằm kết nối bạn đọc, lan tỏa sâu rộng giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Các Viện, Trường trực thuộc Bộ: Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm sách, tài liệu khoa học và nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà Xuất bản tài nguyên - môi trường và Bản đồ Việt Nam: Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 theo các nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 775/KH-BTTTT ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc. Tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan có thẩm quyền chủ trì tổ chức; tích cực tổ chức các hoạt động cộng đồng về phát triển, phát hành sách, ấn phẩm chủ đề tài nguyên và môi trường. Tuyên truyền, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong sáng tác, xuất bản, in, phát hành, công tác thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá các ấn phẩm sách chủ đề tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, lựa chọn, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nhân dịp tổng kết đánh giá 20 năm thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để xuất bản ấn phẩm điện tử, dần thay thế ấn phẩm truyền thống.

Chi tiết Công văn xem tại đây

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc