Thư viện

Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

14:14, 13/09/2021

Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ.

Thông tư này quy định kỹ thuật về xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các lưu vực sông thuộc phạm vi cả nước.