Thư viện

Mức xử phạt mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

08:34, 03/06/2021
Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 7, Điều 19, Điều 55 và Điều 56 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016. Đặc biệt, Nghị định này cũng đã thay thế Điều 10 về Vi phạm các quy định về thực hiện Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2021, sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung của Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Kết hợp với mức phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động từ 3 tháng đến 6 tháng để khắc phục vi phạm, hoặc đình chỉ từ 6 đến 9 tháng với vi phạm nghiêm trọng hơn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong rằng, với sự ra đời của Nghị định 55, với quy định chặt chẽ, nội dung xử phạt rõ ràng, đối tượng áp dụng cụ thể, mức tiền xử phạt theo cấp độ,… sẽ giúp nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong bảo vệ môi trường vì sự phát triển chung của đất nước.
Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2021.

Toàn văn Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021

Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường