Thư viện

Công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo

09:01, 01/04/2021
Ngày 10 tháng 3 năm 2021  Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành kèm theo Quyết định là Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành: TTHC công nhận khu vực biển ở cấp trung ương, cấp tỉnh có biển và cấp huyện có biển. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: TTHC Giao khu vực biển; Gia hạn thời hạn giao khu vực biển; Trả lại khu vực biển; Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển ở cấp trung ương, cấp tỉnh có biển và cấp huyện có biển.

Tại Quyết định cũng quy định các nội dung cụ thể như: trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện TTHC; cơ quan giải quyết TTHC; yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC; Căn cứ pháp lý của TTHC; các mẫu hồ sơ;…  của từng TTHC lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: TTHC Giao khu vực biển; Gia hạn thời hạn giao khu vực biển; Trả lại khu vực biển; Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; Công nhận khu vực biển ở cả 3 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh có biển và cấp huyện có biển.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 03 năm 2021 và thay thế Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Toàn văn Quyết định số Quyết định 424/QĐ-BTNM tại đường link bên dưới:

Quyết định số 424/QĐ-BTNM
Phụ lục: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Truyền thông TN&MT