Môi Trường

Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

07:50, 12/01/2022
Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

 

Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường về bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định nêu trên trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

Ảnh minh họa

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có 13 Chương 169 Điều. Cụ thể, chương 1 là những quy định chung; chương 2 quy định về bảo vệ các thành phần môi trường và di sản thiên nhiên; chương 3, phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; chương 4, Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; chương 5. Quản lý chất thải; chương 6, Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; chương 7, quan trắc môi trường; chương 8, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường; chương 9, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường; chương 10, công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường; chương 11, nguồn lực bảo vệ môi trường; chương 12, quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường; chương 13, điều khoản thi hành

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.