Đo đạc, bản đồ

Thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác đo đạc và bản đồ

16:36, 02/11/2020

Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cho biết: Nhằm thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác đo đạc và bản đồ; triển khai xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ cho các hoạt động kinh tế - xã hội, Cục đã tham mưu trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đo đạc và bản đồ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

Cụ thể, trong tháng 10 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ 02 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám để quy định chi tiết 14 nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ và đã được Chính phủ ban hành đầu năm 2019.

Đối với các nội dung giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền: Bộ đã kịp thời ban hành 02 thông tư để có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật Đo đạc và bản đồ, đó là: Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Ngoài ra, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ và triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, Bộ TNMT đã chủ động trình cấp trên có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 06 văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định; Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 8/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000; Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000; Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia và ban hành 15 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá của Bộ TN&MT, về cơ bản, các văn bản quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ được xây dựng đảm bảo đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đã quy định đầy đủ, phù hợp với các nội dung được giao trong Luật. Các văn bản quy định chi tiết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Các văn bản đều đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ.