Đo đạc, bản đồ

Đổi mới hệ thống triển khai hoạt động về đo đạc và bản đồ

15:49, 06/11/2020

 

Qua thực hiện đổi mới hệ thống triển khai hoạt động về đo đạc và bản đồ, đặc biệt với việc triển khai mạnh mẽ chủ trương xã hội hóa hoạt động đầu tư kinh doanh đo đạc và bản đồ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển mạnh mẽ, góp phần chia sẻ gánh nặng của nhà nước trong việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ công tác quản lý nhà nước đặc biệt là cho nhu cầu của doanh nghiệp và của người dân.

Các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ đã được hình thành từ rất sớm, tại thời điểm năm 2008, hệ thống các tổ chức có hoạt động đo đạc và bản đồ gồm hàng ngàn tổ chức trong đó có khoảng 46 doanh nghiệp nhà nước, 780 doanh nghiệp ngoài nhà nước và trên một trăm đơn vị sự nghiệp do các Bộ, ngành ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập.

Qua thực hiện đổi mới hệ thống triển khai hoạt động về đo đạc và bản đồ, đặc biệt với việc triển khai mạnh mẽ chủ trương xã hội hóa hoạt động đầu tư kinh doanh đo đạc và bản đồ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển mạnh mẽ, góp phần chia sẻ gánh nặng của nhà nước trong việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ công tác quản lý nhà nước đặc biệt là cho nhu cầu của doanh nghiệp và của người dân.

Đi đôi với chính sách xã hội hóa, việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp cũng đã đạt được kết quả đề ra. Từ chỗ có 46 doanh nghiệp nhà nước hoạt động đo đạc và bản đồ tới nay số lượng còn lại là 06 doanh nghiệp (Bộ GTVT 02 doanh nghiệp, Bộ Quốc phòng 01 doanh nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường 03 doanh nghiệp), giảm 87%; các đơn vị sự nghiệp tại các bộ ngành cơ bản đã được sắp xếp lại để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước, nhiều đơn vị sự nghiệp thuộc các Bộ ngành đã thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp cổ phần; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được sắp xếp lại, sáp nhập hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp.

Thực hiện đổi mới theo nhiệm vụ Chiến lược đề ra, tới nay hệ thống triển khai hoạt động về đo đạc và bản đồ trên cả nước đã trở nên tinh gọn, hiệu quả rõ rệt. Việc cung cấp dịch vụ đo đạc và bản đồ từng bước đã thay đổi từ cơ chế hợp đồng theo đơn đặt hàng, tới nay về cơ bản đã thực hiện thông qua cơ chế đấu thầu đảm bảo rõ ràng, minh bạch, bước đầu tạo lập được một thị trường đo đạc và bản đồ lành mạnh. Bên cạnh những mặt được, trong quá trình đổi mới hệ thống triển khai hoạt động về đo đạc và bản đồ cũng đã xuất hiện nhiều bất cập như: số các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ phát triển mạnh về số lượng tuy nhiên phần lớn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực kỹ thuật và năng lực cạnh tranh yếu.