Lĩnh vực chuyên ngành

Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài nguyên nước

17:31, 20/06/2024

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Quyết định 1545, ngày 10 tháng 6 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Nội dung Quyết định, công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và môi trường. Quyết định này sẽ thay thế 6 Quyết định cũ gồm:

 

Quyết định số 706/QĐ BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2021; Quyết định số 4044/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022; Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2023; Quyết định số 1235/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2023; Quyết định số 2684/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2023 và Quyết định số 2031/QĐ BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định mới 1545, với 4 nội dung được ban hành mới, điều chỉnh và thay thế: Một là, Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài nguyên nước, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ có 5 thủ tục và cấp Tỉnh có 6 thủ tục hành chính mới ban hành; Hai là, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cấp Bộ có 9 thủ tục và cấp Tỉnh có 11 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; Ba là, Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tài nguyên nước, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ có 5, cấp tỉnh có 6 và cấp Huyện có 2 thủ tục hành chính bị thay thế; Bốn là, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể có 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc cấp Tỉnh: bãi bỏ thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.

Theo đó, với Quyết định 1545 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, sẽ có 11 thủ tục hành chính mới, 20 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, 13 thủ tục hành chính được thay thế và 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ. Điều này chắc chắn sẽ là mối quan tâm của cơ quan quản lý tài nguyên nước từ cấp Bộ, tỉnh,  huyện mà đặc biệt là của các các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động khai thác, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước nói chung.

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc