Lĩnh vực chuyên ngành

Hướng tới thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác trên toàn cầu về ô nhiễm nhựa

14:41, 09/03/2024

Ngày 7/3/2024, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã ký ban hành Quyết định số 538/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ "Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) và tham gia các diễn đàn quốc tế về rác thải nhựa năm 2024".

 

Kế hoạch nêu rõ nhằm tăng cường vai trò điều phối của cơ quan đầu mối Chương trình NPAP để thực hiện hiệu quả mục tiêu của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới; thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Diễn đàn Kinh tế thế giới trong bối cảnh chuyển giao và tăng cường vai trò của cơ quan chủ quản ở quốc gia hướng đến phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hỗ trợ và tăng cường hiệu quả hoạt động của các nhóm kỹ thuật được thành lập trong khuôn khổ Chương trình NPAP dựa trên 6 trụ cột chính bao gồm: đổi mới sáng tạo, tài chính, chính sách, bình đẳng giới và phát triển bao trùm, truyền thông và nâng cao nhận thức.

Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo việc phối hợp với các đối tác xây dựng mạng lưới kết nối chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu thông qua các hội thảo tham vấn, các sự kiện bên lề tại những phiên đàm phán liên chính phủ, thể hiện quyết tâm trong vấn đề giảm thiểu chất thải nhựa thông qua cách tiếp cận của nền kinh tế tuần hoàn; những nỗ lực và đổi mới sáng tạo hiệu quả, có sự phối hợp tích cực của các bên liên quan trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang cùng hướng tới một Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa (dự kiến thông qua vào năm 2024).

Ngoài ra kế hoạch cũng đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên Liên hợp quốc để giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường trên phạm vi toàn cầu, đồng thời thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thường trực Ban công tác đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, có trách nhiệm chủ trì đàm phán và tiến tới thực thi Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa sau khi được thông qua. Duy trì việc đăng tải các thông tin về hoạt động hợp tác nhằm chia sẻ thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động truyền thông và nhận thức về vấn đề ô nhiễm nhựa, phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, Chính phủ và quốc gia.

Các nội dung thực hiện gồm:

Một là, xây dựng các báo cáo chuyên môn như Báo cáo hoạt động Trụ cột Bình đẳng giới và phát triển bao trùm trong khuôn khổ Chương trình NPAP; Báo cáo hoạt động Trụ cột Đổi mới sáng tạo và khơi nguồn tài chính trong khuôn khổ Chương trình NPAP…

Hai là, tổ chức các Đoàn ra nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với việc tham gia các diễn đàn, sự kiện cấp khu vực và cấp toàn cầu liên quan đến vấn đề ô nhiễm nhựa…

Ba là, tổ chức các Hội nghị/Hội thảo như Hội thảo thường niên Nhóm công tác Chương trình NPAP tại Việt Nam; Hội thảo tham vấn Chương trình NPAP hỗ trợ Việt Nam tham gia diễn đàn đa phương về rác thải nhựa và đề xuất lộ trình giảm ô nhiễm nhựa; Hội thảo Trụ cột Tài chính và Khơi nguồn sáng tạo…

Bốn là, tổ chức tuyên truyền thông qua duy trì trang web, lồng ghép tuyên truyền và thông tin liên quan đến vấn đề ô nhiễm nhựa tại các hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ.

Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây.

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường


Ý kiến bạn đọc