Lĩnh vực chuyên ngành

Báo cáo tiến độ và kết quả sơ bộ nhiệm vụ Lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

09:56, 22/09/2021
Ngày 21/9 tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về tiến độ và kết quả sơ bộ nhiệm vụ “Lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Nguyễn Bá Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) cho biết, để triển khai công tác lập Quy hoạch, Tổng cục đã tiến hành các thủ tục theo quy định gồm: Tổ chức đấu thầu 2 gói thầu tư vấn gồm gói thầu số 1 “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; gói thầu số 2 "Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu" và gói thầu số 3 "Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Kết quả đấu thầu đã lựa chọn được đơn vị trúng gói thầu số 3 “Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin. Đơn vị tư vấn hiện đang triển khai công tác lập Quy hoạch.

Theo ông Nguyễn Bá Minh, mặc dù hợp đồng tư vấn gói thầu 3 mới ký kết nhưng đơn vị tư vấn đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục thu thập bộ tài liệu gồm: nhân lực, trang thiết bị tại các đơn vị chuyên ngành; hiện trạng thực hiện các nhiệm vụ điều tra địa chất khoáng sản và kết quả đạt được; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội tại các vùng, miền ảnh hưởng đến công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Tiến hành phân tích, xử lý các tài liệu thu thập trong và ngoài nước, tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về hiện trạng thực hiện, các kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và các đề xuất.

Bên cạnh đó xây dựng một số nội dung chính của Quy hoạch như: quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm (trong 9 nhóm nhiệm vụ có 5 nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025 hoặc 2026 – 2030) và các giải pháp thực hiện quy hoạch (dự kiện đề xuất 7 giải pháp).

Ông Nguyễn Bá Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, phần lớn đại diện các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đều cho rằng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần thống nhất quan điểm chỉ đạo trong dự thảo quy hoạch. Theo dự thảo, có 3 quan điểm chỉ đạo. Quan điểm thứ nhất là “Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải đi trước một bước và phải được tiến hành trên toàn bộ phần đất liền và vùng biển Việt Nam; điều tra, đánh giá đầy đủ các điều kiện địa chất, tiềm năng tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên địa chất khác; đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhu cầu thông tin, dữ liệu địa chất, nhu cầu nguyên liệu khoáng để phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phục vụ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Quan điểm thứ 2 là “Ưu tiên điều tra, phát hiện mới tài nguyên khoáng sản trên đất liền và vùng biển Việt Nam. Trong đó, tại một số cấu trúc địa chất có triển vọng khoáng sản trên phần đất liền, điều tra đến độ sâu 500m và một số vùng đến 1.000m”. Quan điểm thứ 3 là “Nhà nước bảo đảm nguồn lực, ưu tiên đầu tư ngân sách cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đầu tư tập trung, tránh dàn trải. Huy động các nguồn lực trong nước để đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, kết hợp với hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, trình độ công nghệ, tăng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản”.

Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục cân nhắc nội dung quan điểm 2, rà soát đáp ứng phù hợp với thực tế đòi hỏi hiện nay đề đánh giá khoáng sản trọng tâm, chiến lược trên đất liền và biển để giữ là quan điểm riêng, nếu không có thể lồng ghép quan điểm chỉ đạo số 2 vào quan điểm thứ nhất. Đồng thời, rà soát các nhiệm vụ cụ thể đề xuất để đưa vào hoặc loại ra cho phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội đất nước trong qui hoạch cũ, bổ sung chú giải làm rõ những nhiệm vụ đã được Thủ tướng phê duyệt gần đây.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục đưa một số nhiệm vụ có tính chất điều tra ứng dụng thực tế địa chất vào phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng của các thành phố trực thuộc Trung ương vào ngay giai đoạn 2021-2026; rà soát nguồn kinh phí bố trí trong các giai đoạn và dự kiến cho từng năm phù hợp với kinh tế đất nước và tính khả thi. Bên cạnh đó, các đơn vị sớm sẽ gửi góp ý về các nội dung cụ thể và câu chữ trong dự thảo quy hoạch đến Tổng cục.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục có kế hoạch, lộ trình cụ thể cho nhiệm vụ “Lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, thường xuyên cập nhật tiến độ cũng như kết quả sơ bộ của nhiệm vụ.

Theo Báo TNMT