global banners

Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ sáu - 04/09/2020 04:17

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1868/QĐ - BTNMT về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác và trình tự, thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Văn phòng Một cửa) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quy chế này không áp dụng đối với các trường hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính (TTHC); về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc có liên quan đến nhiệm vụ của Văn phòng Một cửa phải thực hiện các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy chế nêu rõ nguyên tắc thực hiện: Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất tại Văn phòng Một cửa; cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết TTHC chỉ làm việc với cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Một cửa; Giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật. Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện TTHC đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ. Quá trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau, có sự tham gia của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện quản lý tập trung trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Tối đa hóa quy trình, các bước thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử phải bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được giao giải quyết hồ sơ TTHC; nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị trực thuộc Bộ nhanh chóng, kịp thời; cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; các văn bản có liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính

Quy chế quy định cụ thể: Các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Một cửa; Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Một cửa; Cách thức, thời gian tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; Chuyển giao hồ sơ cho đơn vị giải quyết thủ tục hành chính; Thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính; Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Một cửa gồm:

1. Các loại hồ sơ, danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Một cửa, gồm: a) Hồ sơ lĩnh vực đất đai; b) Hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước; c) Hồ sơ lĩnh vực địa chất và khoáng sản; d) Hồ sơ lĩnh vực môi trường; đ) Hồ sơ lĩnh vực khí tượng thủy văn; e) Hồ sơ lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; g) Hồ sơ lĩnh vực biển và hải đảo; h) Hồ sơ lĩnh vực biến đổi khí hậu; i) Hồ sơ lĩnh vực viễn thám; k) Hồ sơ khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

2.Các loại hồ sơ, danh mục TTHC liên thông các lĩnh vực (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Một cửa, gồm:

a)Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước;

b)Thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

c)Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển;

d)Thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển;

đ)Thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

e)Thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

g)Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển;

h)Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển;

i) Thủ tục gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển và gia hạn quyết định giao khu vực biển.

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Một cửa:

Văn phòng Một cửa có địa điểm làm việc tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường:

-Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

-Số điện thoại: 024.37956868 (máy lẻ: 6868);

-Số fax: 024.38359221;

-Địa chỉ thư điện tử: vanphongmotcua@monre.gov.vn;

-Cổng Dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.monre.gov.vn

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC thông qua các cách thức theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC:

 a) Trực tiếp tại Văn phòng Một cửa;

 b) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích; qua dịch vụ bưu chính chuyển phát của tổ chức, cá nhân hoặc qua ủy quyền thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật; c) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: https://dichvucong.monre.gov.vn).

Văn phòng Một cửa làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. Thời gian làm việc như sau:

Buổi sáng từ 08 giờ 00’ đến 12 giờ 00’.

Buổi chiều từ 13 giờ 00’ đến 16 giờ 30’.

Thẩm định, giải quyết TTHC

Đơn vị được giao chủ trì hoặc trực tiếp thẩm định, giải quyết TTHC sau khi tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định, giải quyết theo đúng quy trình nội bộ ban hành (nếu có) hoặc theo trình tự, thủ tục đã được công bố, công khai TTHC và theo đúng quy định của pháp luật.

Việc giải quyết, thẩm định TTHC phải đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đối với từng TTHC; phải thực hiện phân công cán bộ, công chức xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC phải cập nhật theo thời gian thực về tình trạng, tiến độ giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Trong quá trình thẩm định, giải quyết TTHC: a) Trường hợp phát sinh yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả hồ sơ (nếu có) thì các đơn vị chuyển thông báo cho Văn phòng Một cửa bằng văn bản hoặc qua phương thức gửi nhận văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử để gửi cho tổ chức, cá nhân. Việc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, cụ thể một lần, đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị, công chức đang trực tiếp giải quyết TTHC sử dụng chức năng trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử chuyển hồ sơ điện tử về Văn phòng Một cửa để chờ tiếp nhận bổ sung hoặc trả hồ sơ. Trong vòng 04 (bốn) giờ làm việc sau khi nhận được văn bản của đơn vị giải quyết TTHC, Văn phòng Một cửa có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân bằng các hình thức phù hợp như: gửi qua đường bưu điện, qua thư điện tử, qua điện thoại và các phương tiện điện tử thông minh, hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến... hoặc qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép.

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ mà không có văn bản yêu cầu từ đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC thì Văn phòng Một cửa thực hiện tiếp nhận theo hình thức văn bản đến của Văn phòng Một cửa và chuyển giao cho đơn vị, công chức đang trực tiếp giải quyết hồ sơ TTHC đó để bổ sung thông tin.

Trong trường hợp này, thời hạn giải quyết TTHC không thay đổi so với thời hạn tại Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị hoãn hoặc tạm dừng giải quyết hồ sơ theo trình tự, thủ tục đã được công bố, công khai TTHC thì Văn phòng Một cửa thực hiện tiếp nhận theo hình thức văn bản đến của Văn phòng Một cửa và chuyển giao cho đơn vị, công chức đang trực tiếp giải quyết hồ sơ. Đơn vị, công chức giải quyết hồ sơ TTHC đó có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Một cửa để xác nhận về hiện trạng giải quyết của hồ sơ.

Trong trường hợp này, thời hạn hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được tính theo quy trình nội bộ đã ban hành hoặc theo trình tự, thủ tục đã được công bố, công khai TTHC.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị rút hồ sơ thì Văn phòng Một cửa thực hiện tiếp nhận theo hình thức văn bản đến của Văn phòng Một cửa và chuyển giao cho đơn vị, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ TTHC để phối hợp xử lý, như sau:

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân rút hồ sơ để thực hiện chỉnh sửa, bổ sung thì đơn vị, công chức trực tiếp giải quyết TTHC sử dụng chức năng trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử xác nhận về hiện trạng giải quyết, sau đó chuyển hồ sơ điện tử về Văn phòng Một cửa để có thể thực hiện tiếp nhận hồ sơ nộp bổ sung theo mã hồ sơ TTHC đã cấp lần đầu. Đồng thời, chuyển lại Văn phòng Một cửa hồ sơ giấy đã nộp để trả cho tổ chức, cá nhân (nếu có).

Thời hạn hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được tính theo quy trình nội bộ đã ban hành hoặc theo trình tự, thủ tục đã được công bố, công khai TTHC.

Trong các trường hợp khác thì đơn vị, công chức trực tiếp giải quyết TTHC sử dụng chức năng trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử xác nhận về hiện trạng giải quyết, sau đó chuyển hồ sơ điện tử về Văn phòng Một cửa để đóng mã hồ sơ, kết thúc chu trình xử lý của hồ sơ đó.

Trường hợp này tổ chức, cá nhân rút hồ sơ không được hoàn trả phí, lệ phí đã nộp (nếu có). Sau đó, nếu tổ chức, cá nhân nộp lại hồ sơ thì được tính là hồ sơ tiếp nhận lần đầu, phải thực hiện nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không giải quyết hồ sơ TTHC theo đúng thời hạn ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trong thời hạn chậm nhất 01 (một) ngày trước ngày hết hạn thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định, giải quyết hồ sơ TTHC phải thông báo kèm Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (theo Mẫu số 04) cho Văn phòng Một cửa để gửi cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

Căn cứ vào thời hạn hẹn lại ngày trả kết quả, Văn phòng Một cửa phối hợp đơn vị, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ TTHC để điều chỉnh lại thời gian trả kết quả trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Quy chế quy định rõ kết quả giải quyết TTHC được chuyển cho Văn phòng Một cửa trước ít nhất 01 (một) ngày làm việc so với thời gian hẹn trả kết quả để gửi cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Một cửa, qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Hồ sơ chuyển giao là kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật gửi trả cho tổ chức, cá nhân; việc chuyển giao hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC phải được vào sổ theo dõi và xác nhận về thời gian, các thông tin giao, nhận theo quy định (theo Mẫu số 07).

Trường hợp hồ sơ đã được thẩm định nhưng không đạt yêu cầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc không được Hội đồng thẩm định thông qua thì cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp xử lý hồ sơ TTHC trình cấp có thẩm quyền thông báo bằng văn bản về việc hồ sơ TTHC không đủ điều kiện phê duyệt và chuyển cho Văn phòng Một cửa để gửi cho tổ chức, cá nhân.

Đơn vị, công chức trực tiếp giải quyết TTHC sử dụng chức năng trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử xác nhận về hiện trạng giải quyết, sau đó chuyển hồ sơ điện tử về Văn phòng Một cửa để đóng mã hồ sơ, kết thúc chu trình xử lý của hồ sơ TTHC đó.

Kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân phải được lưu tại Văn phòng Một cửa; lưu tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ để phục vụ việc sử dụng, tra cứu thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Tại Quy chế cũng quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân; tổ chức thực hiện....

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết nội dung Quy chế xem tại đây.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây