global banners

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tạo sự gắn kết, chia sẻ, đồng thuận, xây dựng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát triển ngày càng vững mạnh

Thứ năm - 17/12/2020 11:42

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường chiều ngày 16/12, Thứ trưởng Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ trong năm 2020, đặc biệt là công tác tham mưu xây dựng chương trình công tác, xây dựng văn bản pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành…

241234 resize TT Kien phat bieu tại HN tong ket VP Bo
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế; Lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức và người lao động của Văn phòng Bộ.

Nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020

Năm 2020, quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về tăng cường kỷ luật kỷ cương, hành động sáng tạo hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Văn phòng Bộ đã phân công trách nhiệm từng đơn vị, cán bộ, công chức; kịp thời triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm; chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đã giảm 01 đơn vị đầu mối, tổ chức trực thuộc. Kết quả đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các mặt công tác; công tác tham mưu tổng hợp, đảm bảo điều kiện cho hoạt động chung của cơ quan Bộ, quản lý chặt chẽ văn bản đến và đi, kiểm soát TTHC, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ; quản lý tài chín; chủ trì và phối hợp tổ chức các hội nghị lớn, các lễ kỷ niệm quan trọng của Bộ; đổi mới phương thức, lề lối, tác phong, làm việc, văn minh công sở và an toàn trật tự trụ sở Bộ; tăng cường năng lực cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Bộ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong hoạt động chung của Bộ.

Tích cực, chủ động, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở Bộ đảm bảo an toàn; tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả nổi bật như sau:

Chủ động tham mưu, tổng hợp kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhiều nhiệm vụ định kỳ, đột xuất; thực hiện tốt vai trò là đầu mối đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Bộ. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và đầu mối đôn các đơn vị thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Bộ; tính đến ngày 01/12/2020, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13/13 đề án đạt tỷ lệ 100%; trình Bộ trưởng ban hành 14 thông tư. Theo dõi, rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng và ban hành kịp thời hơn 50 thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ, với các địa phương và các Bộ, ngành;…

Về công tác kiểm soát TTHC, đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ năm 2020; Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Một cửa các đơn vị trực thuộc Bộ; rà soát, thống kê Danh mục TTHC đã được công bố và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (bao gồm cả TTHC bị bãi bỏ); xây dựng Kế hoạch của Bộ hực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Chủ trì xây dựng Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ; đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC định kỳ hàng quý và năm 2020 gửi Văn phòng Chính phủ. Xây dựng trình Bộ ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hoạt động của Văn phòng Một cửa (VPMC) ngày càng hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết TTHC của Bộ theo cơ chế một cửa. Trong năm 2020 (tính đến 30/11/2020), VPMC thực hiện tiếp nhận tổng số 5.520 hồ sơ. Thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép 4.302 hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 1.218 hồ sơ.Đôn đốc các đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tổng hợp, cung cấp số liệu báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về kết quả giải quyết TTHC của Bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và công tác báo cáo các Bộ, ngành có liên quan.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác văn thư, bảo đảm trình tự, thủ tục và tiến độ xử lý văn bản của Bộ và Văn phòng Bộ; 100% văn bản (không mật) được số hoá và cập nhật vào Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Việc cung cấp thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trang tin Bộ trưởng có nhiều đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, bảo đảm tính thời sự, chính xác, cụ thể: đã tổng hợp, biên tập, đăng tải hơn 3.000 tin/bài; trong đó có hơn 1.000 tin/bài về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ; các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của các lĩnh vực quản lý của Bộ; cập nhật đăng tải 47 văn bản quy phạm pháp luật; 79 văn bản dự thảo; hơn 200 văn bản chỉ đạo điều hành. Đổi mới việc giới thiệu, cập nhật, thông tin bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; giới thiệu các chính sách, dự thảo VBQPPL mới chuẩn bị ban hành; việc giới thiệu nội dung văn bản được tích hợp, kết nối với Hệ thống Văn bản chỉ đạo điều hànhHệ thống văn bản quy phạm pháp luậtTham vấn chính sáchGóp ý VBQPPL tạo điều kiện cho việc tra cứu, truy cập, khai thác tài liệu…; Thực hiện tốt vai trò Thư ký các Tiểu ban Tuyền truyền của Bộ; đầu mối cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin, báo chí trong và ngoài Bộ. Thực hiện các nội dung đổi mới giao diện, hạ tầng kỹ thuật Cổng TTĐT Bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới….

Chủ động rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; chủ trì xây dựng, hoàn thiện trình Bộ Đề án sáp nhập tổ chức, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ (sửa đổi) theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đến nay, Văn phòng Bộ còn 06 đơn vị trực thuộc (giảm 01 đầu mối tổ chức so với năm 2019). Thực hiện tốt công tác chế độ chính sách cho công chức và người lao động; thực hiện công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng quy định; thực hiện tốt công tác y tế cơ quan, chăm sóc sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, người lao động của Khối cơ quan Bộ.

Đôn đốc xây dựng kế hoạch, đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân dự toán ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục tăng cường đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác an ninh, trật tự để đón tiếp các cấp lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân đến thăm và làm việc với Bộ. Đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với cán bộ công chức và người lao động của các đơn vị làm việc tại trụ sở Bộ; duy trì các hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Đảm bảo phương tiện và phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các Vụ thuộc khối cơ quan Bộ làm việc với các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Bộ các tỉnh phía Nam; phối hợp với các cơ quan đơn vị, trong Khu liên cơ quan Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, bảo đảm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cảnh quan Trụ sở Khu liên cơ quan Bộ.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ năm 2020, đặc biệt là trong việc đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng chương trình công tác; tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bộ.  Đồng thời, các đơn vị cũng chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn đặc thù của công tác văn phòng và mong muốn Văn phòng Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các nhiệm vụ chung.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của Bộ, đảm bảo tiến độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Văn phòng Bộ trong năm 2020,  đặc biệt là công tác tham mưu xây dựng chương trình công tác, xây dựng văn bản pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành.

Đến nay số lượng đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương cơ bản hoàn thành theo chương trình công tác năm 2020. Điểm nổi bật nhất là Luật Bảo vệ môi trường vừa được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10,với 91,91% Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Đây là bộ luật được cử tri, người dân, doanh nghiệp, các Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương rất quan tâm. Trong đó có có nhiều nội dung mới sẽ góp phần thay đổi nhận thức cả người lãnh đạo quản lý cũng như mọi người dân về hành vi ứng xử với môi trường, đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, khẳng định bảo vệ môi trường là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững.Đây là thành quả chung rất lớn của cả Bộ, các đơn vị, trong đó có sự đóng góp của Văn phòng Bộ.

Đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp tốt với các đơn vị hoàn thành 100% Chương trình công tác. Công tác tham mưu tổng hợp kịp thời, bám sát thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành thường xuyên, đột xuất của Lãnh đạo Bộ; triển khai Chính phủ điện tử, khai trương Trung tâm điều hành thông minh của Bộ; cung cấp thông tin kịp thời trên Cổng thông tin điện tử Bộ, cho các cơ thông tấn báo chí, truyền thông, cũng như các tổ chức chính trị xã hội; tạo điều kiện cung cấp, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2020, chúng ta đã quyết tâm thực hiện bằng được việc thống nhất tổ chức Văn phòng Một cửa tại Bộ, đưa tất cả hồ sơ các lĩnh vực địa chất khoáng sản, đo đạc bản đồ, biển và hải đảo về Văn phòng Một cửa; chấm điểm theo dõi hồ sơ của các đơn vị... Đây là thể hiện sự quyết tâm của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ, cùng các đơn vị, và sự đóng góp, tham mưu quyết liệt của Văn phòng mới có được kết quả như vậy” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.

Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Văn phòng Bộ trong năm 2021 và đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đơn vị, Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp phục vụ chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo Bộ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với khó khăn về công tác Văn phòng, Thứ trưởng cho biết: Năm 2021, dự báo tình hình kinh tế - xã hội sẽ còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh dịch Covid còn diễn biến phức tạp trên thế giới, đề nghị Văn phòng Bộ cần tiếp tục vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách điều hòa cân đối để đảm bảo hoạt động tiết kiệm, hiệu quả.

Từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư về Ban Bí thư ra Chỉ thị về việc tổ chức vui Xuân, đón Tết Tân Sửu 2021; chuẩn bị tốt công tác tổng kết Ngành tài nguyên và môi trường năm 2020; tập trung cải tạo xây dựng trụ sở Bộ đảm bảo xanh, sạch đẹp; xây dựng công tác văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ, khối cơ quan Bộ, tạo điều kiện gắn kết chia sẻ, đồng thuận, xây dựng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát triển ngày càng vững mạnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây